Course image การเข้าใช้งานระบบการทดสอบสำหรับนักศึกษาผู้เข้าสอบ(นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
หลักสูตร การเตรียมความพร้อมใช้งานระบบ

โครงการพัฒนาระบบการทดสอบสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและสอบบรรจุครู
ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หลักสูตร "การเข้าใช้งานระบบการทดสอบสำหรับนักศึกษาผู้เข้าสอบ(นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)"

วันที่  20 มิ.ย.65 เวลา 08.30-16.30 น.  ผ่าน Cisco Webex Meeting https://srru.webex.com/meet/edu05
สำหรับ นักศึกษาหลักสูตร (ค.บ.) รหัส 62 ทุกสาขา ทุกคน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูและวิชาเอก
  2. เพื่อให้ทราบแนวปฏิบัติการเตรียมตัวเข้าสอบบในระบบทดสอบ
  3. เพื่อฝึกปฏิบัติการทดลองการสอบจริงตามผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ตามสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้มีด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู


การเข้าระบบ ECS2022

  • ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสนักศึกษา (11 หลัก)
  • รหัสผ่าน คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)

สามารถเข้าทดสอบระบบได้แล้ว พร้อมลุ้นรับรางวัลและเกียรติบัตร ก่อนสอบจริงวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565


Course image หลักสูตร "การใช้งานระบบทดสอบให้กับอาจารย์ประจำสาขาวิชา"
หลักสูตร การเตรียมความพร้อมใช้งานระบบ

โครงการพัฒนาระบบการทดสอบสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและสอบบรรจุครู
ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบการทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพและสอบบรรจุครู
กิจกรรมที่ 3.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบทดสอบให้กับอาจารย์ประจำสาขาวิชา"
ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(กลาง) ชั้น 2 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้อาจารย์ประจำสาขาวิชาและผู้ดูแลระบบสาขามีทักษะการจัดการรายวิชา จัดการเนื้อหา และจัดการผู้เข้าสอบได้
2) เพื่อให้อาจารย์ประจำสาขาวิชาและผู้ดูแลระบบสาขามีทักษะการจัดการคลังข้อสอบ การเลือกข้อสอบในการจัดสอบได้
3) เพื่อสามารถจัดทำสารสนเทศรายงานผลการสอบแบบแดชบอร์ด(Dashboard) ที่นำข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มาสร้างเป็นรายงานภาพรวมให้ผู้บริหารเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้