Course image ระบบทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู 4 รายวิชา
ระบบทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู 4 รายวิชา

สมรรถนะทางวิชาชีพครู (ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
โครงการพัฒนาระบบการทดสอบสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและสอบบรรจุครู
ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจำนวน60 ข้อ
2. วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจำนวน
60 ข้อ
3. วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาจำนวน
60 ข้อ
4. วิชาชีพครูจำนวน
100 ข้อ
4.1 บริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน16 ข้อ
4.2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนฯจำนวน24 ข้อ
4.3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้จำนวน24 ข้อ
4.4 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนจำนวน24 ข้อ
4.5 การออกแบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาจำนวน12 ข้อ

การเข้าระบบ ECS2022

  • ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสนักศึกษา (11 หลัก)
  • รหัสผ่าน คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)
*** สามารถเข้าสอบได้ ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึงเวลา 23.59 น.