Topic outline

 • หน้าแรก : ยินดีต้อนรับ....


 • 1. วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  • Opened: Friday, 26 August 2022, 8:00 AM
   Closed: Monday, 29 August 2022, 11:59 PM

   คำชี้แจง

   1. แบบทดสอบ แบบปรนัย ชนิด 5 ตัวเลือก ทั้งหมด 60 ข้อ เวลา 90 นาที
   2. สามารถสอบได้ ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึงเวลา 23.59 น.
   3. รหัสเข้าสอบ คือ 262765

   ขั้นตอนการเข้าสอบ

   1. ให้กรอกรหัสผ่าน ในช่อง "Quiz password" แล้ว Click "Start attempt" ระบบจะเริ่มจับเวลา
   2. ระหว่างทำข้อสอบ หากขาดการเชื่อมต่อ  Click ทำต่อได้ ระบบจะนับเวลาต่ออัตโนมัติ
   3. เมื่อสิ้นสุดการทำข้อสอบ Click "Finish attempt" แล้ว Click ส่งคำตอบแล้วสิ้นสุดการทำแบบทดสอบ

    *** เมื่อสอบเสร็จ ออกจากระบบ


 • 2. วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  • Opened: Friday, 26 August 2022, 8:00 AM
   Closed: Monday, 29 August 2022, 11:59 PM

   คำชี้แจง

   1. แบบทดสอบ แบบปรนัย ชนิด 5 ตัวเลือก ทั้งหมด 60 ข้อ เวลา 90 นาที
   2. สามารถสอบได้ ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึงเวลา 23.59 น.
   3. รหัสเข้าสอบ คือ 262765

   ขั้นตอนการเข้าสอบ

   1. ให้กรอกรหัสผ่าน ในช่อง "Quiz password" แล้ว Click "Start attempt" ระบบจะเริ่มจับเวลา
   2. ระหว่างทำข้อสอบ หากขาดการเชื่อมต่อ  Click ทำต่อได้ ระบบจะนับเวลาต่ออัตโนมัติ
   3. เมื่อสิ้นสุดการทำข้อสอบ Click "Finish attempt" แล้ว Click ส่งคำตอบแล้วสิ้นสุดการทำแบบทดสอบ

    *** เมื่อสอบเสร็จ ออกจากระบบ


 • 3. วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

  • Opened: Friday, 26 August 2022, 8:00 AM
   Closed: Monday, 29 August 2022, 11:59 PM

   คำชี้แจง

   1. แบบทดสอบ แบบปรนัย ชนิด 5 ตัวเลือก ทั้งหมด 60 ข้อ เวลา 90 นาที
   2. สามารถสอบได้ ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึงเวลา 23.59 น.
   3. รหัสเข้าสอบ คือ 262765

   ขั้นตอนการเข้าสอบ

   1. ให้กรอกรหัสผ่าน ในช่อง "Quiz password" แล้ว Click "Start attempt" ระบบจะเริ่มจับเวลา
   2. ระหว่างทำข้อสอบ หากขาดการเชื่อมต่อ  Click ทำต่อได้ ระบบจะนับเวลาต่ออัตโนมัติ
   3. เมื่อสิ้นสุดการทำข้อสอบ Click "Finish attempt" แล้ว Click ส่งคำตอบแล้วสิ้นสุดการทำแบบทดสอบ

    *** เมื่อสอบเสร็จ ออกจากระบบ


 • 4. วิชาชีพครู

  • Opened: Friday, 26 August 2022, 8:00 AM
   Closed: Monday, 29 August 2022, 11:59 PM

   คำชี้แจง

   1. แบบทดสอบ แบบปรนัย ชนิด 5 ตัวเลือก ทั้งหมด 100 ข้อ เวลา 150 นาที
   2. สามารถสอบได้ ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึงเวลา 23.59 น.
   3. รหัสเข้าสอบ คือ 262765

   ขั้นตอนการเข้าสอบ

   1. ให้กรอกรหัสผ่าน ในช่อง "Quiz password" แล้ว Click "Start attempt" ระบบจะเริ่มจับเวลา
   2. ระหว่างทำข้อสอบ หากขาดการเชื่อมต่อ  Click ทำต่อได้ ระบบจะนับเวลาต่ออัตโนมัติ
   3. เมื่อสิ้นสุดการทำข้อสอบ Click "Finish attempt" แล้ว Click ส่งคำตอบแล้วสิ้นสุดการทำแบบทดสอบ

    *** เมื่อสอบเสร็จ ออกจากระบบ